NITRIANSKE BEACHOVÉ LETO

Špeciálni partneri

Aktuality

2024-05-25

Úvodná brigáda 2024 za nami, ide sa športovať! Bližšie info čoskoro..

2024-05-24

BRIGÁDA 2024 !

piatok 24.5. od 15.00h

sobota 25.5. od 10.00h

Archív noviniek »

Diskusia

Kuna
2013-08-13 10:26:40
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Len by som sa chcel spytat nerozpravalo sa o tom ze posledy pribinov pohar je mixovy? Mato mal by si to niekam napisat do prihlasovania bo uz mas prihlaseny jeden cisto muzsky a jeden cisto zensky tim !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!
smiki
2013-06-18 22:34:16
chcel by som sa prihlasit na turnaj ale v jednej casti ma to nechce pustit dalej mohol by som to odoslat cez svoj email na tu stranku futbal@nbl.sk staci len do supisky napisat meno a priezvisko ci aj nejake dalsie veci
smiki
2013-06-18 22:30:22
nedasa mi prihlasit na stranku
large
2013-05-22 09:12:25
skusal si aj v inom prehliadaci sa prihlasit?
Martin
2013-05-15 15:14:36
Zdravým, chcem sa registrovať na stránke a registrácia mi nefunguje, stále mi píše že jed zlý kontrolný retazec, skúšal som už všetky možnosti, prosím vie mi niekto poradiť?
Staršie príspevky »

Stanovy

Na stiahnutie (pdf): aktuálne Stanovy 1.ABC Nitra

Stanovy 1.ABC Nitra

v znení zmien schválených 12.2.2012

 

I.

Názov a sídlo

Názov občianskeho združenia je 1. ABC Nitra.

Sídlom združenia je Novomeského 10, 949 11 Nitra.

 

II.

Ciele

Cieľom združenia je propagácia plážového volejbalu ako športu pre všetkých. Zvláštnu pozornosť venuje združenie športovo talentovanej mládeži a jej ďalšiemu rozvoju nielen plážovým volejbalom, ale tiež inými aktivitami. Našim cieľom je priblížiť plážový volejbal, prípadne iné športy, širokej verejnosti a prispievať tak k zdravému životnému štýlu celej spoločnosti.

 

III.

Aktivity

O napĺňanie cieľov sa združenie snaží predovšetkým organizáciou rôznorodých športovo-kultúrnych podujatí, poskytujúcich verejnosti kvalitné športové vyžitie a možnosť využitia voľného času zdravým spôsobom. Takýmito podujatiami sú okrem iného turnaje, ligy a ich vyhodnotenia so sprievodným programom. Združenie môže organizovať aj vzdelávacie a rozvojové aktivity ako napríklad hráčske či trénerské semináre, denný detský tábor a iné.

 

IV.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú Prezídium, Snem a Sekretariát.

 

V.

Prezídium

(1)   Najvyšším, a zároveň výkonným orgánom združenia je Prezídium. Prezídium je kolektívny orgán, pozostáva z dvoch rovnocenných členov a zabezpečuje činnosť združenia.

(2)   Členom Prezídia môže byť len člen združenia.

(3)   Prezídium najmä:

 1. zvoláva Snem;
 2. predsedá zasadnutiam Snemu;
 3. pripravuje rozpočet a výročnú správu;
 4. udeľuje členstvo v združení a rozhoduje o vylúčení člena;
 5. určuje program aktivít združenia;
 6. v záujme čo najefektívnejšieho plnenia cieľov združenia pri organizácii aktivít prideľuje úlohy členom podľa ich individuálnych dispozícií a vôle (každý člen musí so svojou úlohou vysloviť súhlas). Ak člen odsúhlasenú pridelenú úlohu úmyselne alebo z nedbanlivosti nesplní, ide o hrubé porušenie stanov v zmysle článku XI. stanov s odpovedajúcimi následkami;
 7. predkladá  Generálnemu sekretárovi na schválenie návrhy na zmenu stanov, na zmenu zloženia Prezídia;
 8. vydáva interné predpisy a dokumenty v súlade so stanovami (interným predpisom sú aj rozpočet, program aktivít, stanovenie členského príspevku a iné). Zavedenie, resp. zvýšenie povinného minimálneho členského príspevku podlieha schváleniu Snemu;

(4)   Okrem právomocí vymenovaných v odseku (3) rozhoduje Prezídium o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú explicitne stanovené v stanovách a nie sú v rozpore s nimi ani so všeobecne záväznými predpismi. V týchto prípadoch je potrebné jednomyseľné rozhodnutie Prezídia a Generálneho sekretára.

(5)   Funkčné obdobie členov Prezídia nie je časovo ohraničené.

(6)   Prezídium je jediným orgánom združenia, ktorý rozhoduje o otázkach členstva, t.j. udelení resp. neudelení členstva aj o vylúčení člena v súlade so stanovami.

(7)   Člen Prezídia môže byť odvolaný len v prípade hrubého porušenia stanov. Nález so špecifikáciou porušenia a návrhom na odvolanie člena Prezídia predloží Snemu Sekretariát, na odvolanie sú potrebné hlasy 2/3 zo všetkých členov združenia. Zároveň musí byť rovnakou procedúrou navrhnutý a schválený nový člen Prezídia, ktorý vo funkcii nahradí odvolávaného. Inak je odvolanie neplatné a člen Prezídia zostáva vo funkcii. O jeho odvolaní sa môže hlasovať len v prípade nového porušenia stanov, nie už na základe starého nálezu.

(8)   Funkcia člena Prezídia zaniká týmito spôsobmi:

 1. dobrovoľnou abdikáciou so súčasným návrhom svojho nástupcu, ktorého schvaľuje druhý člen Prezídia a Generálny sekretár (v prípade zmeny oboch členov Prezídia je potrebný len súhlas Generálneho sekretára). V prípade, že druhý člen Prezídia, alebo Generálny sekretár s navrhovanou personálnou zmenou nesúhlasí, je abdikujúci člen predstavenstva povinný navrhovať iného kandidáta, až do dosiahnutia jednomyseľného súhlasu ohľadom osoby kandidáta druhým členom prezídia a generálnym sekretárom, resp. súhlasu Generálneho sekretára v súlade s predchádzajúcou vetou tohto bodu. Kandidát sa stáva členom Prezídia dňom schválenia (druhým členom prezídia). Až do schválenia nového kandidáta zostáva vo funkcii odstupujúci člen Prezídia;
 2. smrťou;
 3. zánikom členstva;
 4. zánikom združenia;
 5. konštruktívnym odvolaním podľa čl. V ods. (7).

(9)   Pri rozhodovaní Prezídia o interných veciach združenia sa vyžaduje jednomyseľnosť, t.j. Prezídium súhlasí, ak súhlasia obaja jeho členovia. Navonok, t.j. voči tretím subjektom, môže konať v mene združenia každý člen Prezídia samostatne, pričom každý z členov Prezídia je povinný konať v súlade so stanovami, vnútornými predpismi a rozhodnutiami prezídia.

 

VI.

Snem

(1)    Snem je každé zasadnutie členov združenia zvolané Prezídiom a konané za účasti Prezídia a generálneho sekretára. Je poradným orgánom združenia.

(2)   Druhé a ďalšie zasadnutia Snemu zvoláva Prezídium minimálne raz za rok, 14 dní vopred všetkých členov s jeho konaním oboznámi Sekretariát (prvé zasadnutie – viď čl. XIII. Záverečné a prechodné ustanovenia).

(3)   Snem schvaľuje, resp. hlasuje výlučne o veciach, ktoré mu predloží Prezídium alebo Sekretariát v súlade so Stanovami.

(4)   Snem, ak nie je stanovami ustanovené inak, rozhoduje dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

(5)   Snem má konzultačnú funkciu a musí sa zaoberať každým podnetom (vrátane prípadného hlasovania) Prezídia a Generálneho sekretára, ak je o to požiadaný.

(6)   Ak nie je stanovami ustanovené inak, rozhodnutia Snemu majú odporúčací charakter. Konečné rozhodnutie v takýchto prípadoch je na Prezídiu, ktoré takýmto rozhodnutím Snemu nie je viazané. Voči nerešpektovaniu odporúčania môže ktorýkoľvek člen adresovať písomnú námietku Generálnemu sekretárovi, ktorý preskúma súlad rozhodnutia Prezídia so stanovami a internými predpismi.

 

VII.

Sekretariát

(1)   Sekretariát je kontrolným a administratívnym orgánom združenia.

(2)   Na čele Sekretariátu stojí Generálny sekretár, ktorý zodpovedá za činnosť Sekretariátu a za účelom jej výkonu si môže vytvárať ľubovolnú organizačnú štruktúru Sekretariátu z členov združenia. Návrh na štruktúru Sekretariátu predkladá na schválenie Prezídiu, personálne zloženie  štruktúry schvaľuje Snem. V mene Sekretariátu smie konať len Generálny sekretár.

(3)   Generálnym sekretárom môže byť len člen združenia.

(4)   Sekretariát najmä

 1. dohliada na dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia. Prípadné nálezy predkladá Snemu spolu s návrhom na nápravu vzniknutého stavu;
 2. zabezpečuje komunikáciu a korešpondenciu s členmi;
 3. informuje členskú základňu o dianí v združení;
 4. vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí Snemu;
 5. vypracúva program zasadnutí Snemu;
 6. spolupracuje na  vypracovaní rozpočtu a výročnej správy;
 7. kontroluje hospodárenie združenia a vedie záznamy o ňom;
 8. schvaľuje návrhy Prezídia na zmenu stanov, prípadne ich vráti Prezídiu na dopracovanie s uvedením pripomienok. Generálny sekretár smie odmietnuť schváliť len takú zmenu stanov, ktorá mení alebo upravuje kompetencie orgánov združenia.

(5)   Funkčné obdobie Generálneho sekretára nie je časovo ohraničené.

(6)   Generálny sekretár môže byť odvolaný len v prípade hrubého porušenia stanov, a to nasledovnou procedúrou: návrh na odvolanie s odôvodnením podáva člen Prezídia v prípade hrubého porušenia stanov Generálnym sekretárom. Súčasťou návrhu je meno Prezídiom odporúčaného nástupcu Generálneho sekretára, ktorého musí do funkcie zvoliť Snem dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov. Ak je zvolený nový Generálny sekretár, funkcie sa ujíma v nasledujúci deň po zvolení. Má právo zostaviť si vlastnú štruktúru a personálne zloženie Sekretariátu podľa odseku (2) tohto článku, alebo potvrdiť existujúcu štruktúru a personálne zloženie. O svojom rozhodnutí v tejto veci informuje Prezídium písomne do 14 dní od svojho zvolenia. Ak Snem navrhovaného kandidáta nepodporí, vo funkcii zotrváva naďalej pôvodný Generálny sekretár. Podnetom pre ďalší návrh na jeho odvolanie môže byť len nové porušenie stanov.

(7)   Funkčné obdobie Generálneho sekretára zaniká týmito spôsobmi:

 1. dobrovoľnou abdikáciou so súčasným návrhom svojho nástupcu, ktorého musia schváliť obaja členovia Prezídia;
 2. smrťou;
 3. zánikom členstva;
 4. zánikom združenia;
 5.  konštruktívnym odvolaním podľa odseku (6) tohto článku.  

 

VIII.

Štatutárni zástupcovia

Štatutárnymi zástupcami združenia sú členovia Prezídia. Každý z nich pritom môže voči tretím subjektom konať v mene združenia samostatne.

 

IX.

Členstvo

(1) Členstvo v združení je dobrovoľné.

(2) Obaja členovia Prezídia a Generálny sekretár sú súčasne členmi združenia.

(3) Odvolaním z funkcie člena Prezídia alebo Generálneho sekretára členstvo v združení automaticky nezaniká, odvolaný sa stáva radovým členom združenia.

(4) Žiadosť o členstvo môže podať každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami.

(5) Členstvo spravuje (evidenciu členov vedie) Sekretariát na základe Stanov a  interného dokumentu Členský program, ktorý bol schválený 6.3.2010, v znení jeho neskorších úprav. Úpravy Členského programu navrhuje Prezídium a schvaľuje Sekretariát.

(6) O udelení aj odňatí členstva rozhoduje výlučne Prezídium, žiadosť o členstvo môže byť zamietnutá aj bez udania dôvodu. O rozhodnutí Prezídia žiadateľa písomne vyrozumie Sekretariát.

(7) Členstvo automaticky vzniká účastníkovi turnaja organizovaného 1.ABC Nitra, zaplatením štartovného, ktoré slúži na zabezpečenie turnaja, ktoré štartovné sa považuje za členský príspevok. Ak sa člen zúčastní viacerých turnajov, jeho ročné členské pozostáva zo všetkých takýchto platieb v danom roku;

(8) Výrazy „odňatie členstva“ a „vylúčenie člena“ sú pre výklad stanov úplne rovnocenné ekvivalenty. Člen, ktorému je odňaté členstvo, bol zo združenia vylúčený a naopak rozhodnutím o vylúčení člena sa automaticky odníma členstvo.

(9) Každý člen má v Sneme práve jeden hlas.

(10) Členstvo v združení zaniká týmito spôsobmi:

 1. dobrovoľným vystúpením člena (nie je potrebné uvádzať dôvod). Člen svoje rozhodnutie písomne doručí na adresu združenia, členstvo zaniká dňom doručenia;
 2. úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby;
 3. zánikom združenia;
 4. vylúčením člena v prípade hrubého porušenia stanov. Návrh na odňatie členstva podáva Generálny sekretár, rozhoduje o ňom Prezídium. Člen má právo vyjadriť sa k návrhu, svoje vyjadrenie písomne adresuje Prezídiu do 7 dní od predloženia návrhu.
 5. Členstvo zaniká automaticky, ak je člen 3 po sebe idúce Snemy v kategórii „pasívny“ a zároveň sa žiadneho z týchto Snemov nezúčastní;

 

X.

Práva a povinnosti členov

(1)   Každý člen združenia je povinný dodržiavať stanovy združenia, plniť pridelené úlohy , s ktorými vyjadril súhlas. Členovia 1. ABC Nitra vyznávajú princípy Fair play, dbajú na šírenie dobrého mena združenia, ochraňujú a v rámci svojich možností zveľaďujú jeho majetok.

(2)   Každý člen má právo:

 1. zúčastňovať sa zasadnutí Snemu
 2. slobodne sa na zasadnutiach Snemu vyjadrovať a hlasovať vo všetkých veciach, ktoré Snemu prislúchajú
 3. kedykoľvek zo združenia (aj bez udania dôvodu) vystúpiť. Ak člen vystupuje z dôvodu zavedenia alebo zvýšenia povinného minimálneho členského príspevku a svoju žiadosť podá do 14 dní od vydania predpisu, nie je novým predpisom viazaný.
 4. obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
 5. byť informovaný o činnosti združenia (realizuje ho na Sneme, prípadne písomnou žiadosťou o informáciu adresovanou Prezídiu či Sekretariátu)
 6. podieľať sa na činnosti združenia v súlade so stanovami, cieľmi a programom združenia.

(3)   Členské príspevky sú dobrovoľné. Účasťou na turnaji organizovanom 1.ABC Nitra sa účastník stáva členom združenia (čl. IX bod 7). Štartovné, ktoré zaplatí a ktoré slúži na zabezpečenie turnaja, sa považuje za jeho členský príspevok. Ak sa jeden člen zúčastní viacerých turnajov, jeho ročné členské pozostáva zo všetkých takýchto platieb v danom roku. Členské príspevky eviduje Sekretariát. Zavedenie, resp. zvýšenie minimálneho členského príspevku (z terajších 0 EUR) podlieha schváleniu Snemom (v zmysle čl. V ods. (3) písm. h.).

 

XI.

Hrubé porušenie stanov

Hrubým porušením stanov sa chápe také správanie člena združenia, ktoré sa prieči dobrým mravom, duchu Fair play, alebo poškodzuje dobré meno združenia. Hrubým porušením stanov je tiež neplnenie úloh (úmyselné alebo z nedbanlivosti) vyplývajúcich z programu, s ktorými člen pri schvaľovaní programu súhlasil.

 

XII.

Zásady hospodárenia

(1)   Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi, vrátane príjmov z doplnkovej podnikateľskej činnosti v oblasti pôsobnosti na zabezpečenie plnenia cieľov a aktivít združenia.

(2)   Majetok a príjmy združenia sa používajú len na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

(3)   Hospodárenie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom sa uskutočňuje podľa rozpočtu pripraveného a schváleného Prezídiom.

(4)   Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Prezídium, rozhodnutie podlieha schváleniu Generálnym sekretárom.

 

XIII.

Záverečné a prechodné ustanovenia

(1)   Zánik združenia. O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje Prezídium, ktoré menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Prezídia schváleného Generálnym sekretárom. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa postupuje primerane podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.

(2)   Zmena a úprava stanov. Stanovy združenia mení a upravuje výlučne Prezídium, a to tak, že návrh na zmenu stanov predloží na schválenie Generálnemu sekretárovi. Generálny sekretár návrh schváli alebo odmietne do 7 dní od predloženia návrhu. Návrh môže odmietnuť a vrátiť v súlade s článkom VII. ods. (4) písm. h). Zmenené, resp. upravené stanovy sú platné dňom schválenia Generálnym sekretárom a účinné dňom registrácie na MV SR.

(3)   Prvé zasadnutie Snemu. Prvé zasadnutie Snemu sa uskutoční do 14 dní od registrácie združenia Ministerstvom vnútra v sídle združenia a zvolí dvojtretinovou väčšinou dvojčlenné Prezídium a Generálneho sekretára.

Partneri

Počasie v Nitre

Partneri

Anketa

Sleduje túto stránku niekto?
Hlasovalo: 303

Najnovšie video